นางสาวนันทินา ดำรงวัฒนกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบริหารจัดการโซ่อุปทานสินค้าเกษตร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวนันทินา ดำรงวัฒนกูล