นางสาวจักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีการใช้ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหารในดิน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจักรชัยวัฒน์ กาวีวงศ์