นางหทัยภัทร เสาวรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารการศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางหทัยภัทร เสาวรัตน์