อาจารย์โกศล พิทักษ์สัตยาพรต

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์โกศล  พิทักษ์สัตยาพรต