อาจารย์อนุชา ริกากรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พลังงาน,เทคโนโลยีไฟฟ้า,พลังงานทดแทน

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์อนุชา    ริกากรณ์