อาจารย์กิตติ เมืองตุ้ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การแปรรูปอาหาร,กระบวนการหมัก,สารชีวภัณฑ์จุลินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กิตติ เมืองตุ้ม