ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การบัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทรา ชัยสมตระกูล