อาจารย์วิโรจน์ เพียรพัฒนรัฐ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การจัดการเรียนรู้,นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้,การสร้างสื่อการจัดการเรียนรู้

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วิโรจน์ เพียรพัฒนรัฐ