ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชารีย์ ใจคำวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สาธารณสุขชุมชน,การดูแลสุขภาวะผู้สูงอายุ,พืชสมุนไพร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณิชารีย์ ใจคำวัง