รองศาสตราจารย์ปรีชา ปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ปรีชา  ปัญญา