นายวศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนประเภทต่างๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ พลังงานลม

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายวศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์