ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ อินทร์ทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Statistics in Agricultural Research

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระพงษ์ อินทร์ทอง