อาจารย์พงศกร สังข์เงิน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การพัฒนาสมรรถภาพนักกีฬา,ผู้ฝึกสอนกีฬา และจิตวิทยาการกีฬา,พลศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์พงศกร สังข์เงิน