อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เพิ่มคุณภาพผลผลิตเกษตร (พืช) การยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิต การขยายพันธุ์พืช

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ศิวดล แจ่มจำรัส