อาจารย์สมศรี คะสัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา,วิกฤตทางสังคม,เพศวิถี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สมศรี คะสัน