นางสาวยุพา อภิโกมลกร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การส่งเสริมสุขภาพ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวยุพา อภิโกมลกร