ดร.สิวลี รัตนปัญญา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านชีวเวชศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ดร.สิวลี รัตนปัญญา