อาจารย์ราเชณ คณะนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การป้องกันฟ้าผ่าและแรงดันเกินเสิร์จ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ราเชณ คณะนา