อาจารย์กวรรณ พรมจีน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Research and development

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กวรรณ พรมจีน