นางสุมนธา คชฤทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
-
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ,ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว,ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสุมนธา คชฤทธิ์