นางสาวจาตุรนต์ วรรณนวล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
กฎหมายระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวจาตุรนต์ วรรณนวล