ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แสนประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบควบคุมอัตโนมัติ และ หุ่นยนต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  แสนประสิทธิ์