อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Deaf Education and Hearing Impairment Education, Thai Sign Language: ภาษามือไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์กาญจนา สุขพิทักษ์