ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ทาหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีอินทรีย์สังเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ ทาหาร