นายชนะชัย อวนวัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระบบสารสนเทศ,IoT,ภูมิสารสนเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายชนะชัย อวนวัง