อาจารย์สุเทพ คำเมฆ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุเทพ คำเมฆ