อาจารย์วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาสังคมศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
สังคมวิทยา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วรัญญา พรหมสาขา ณ สกลนคร