นายธนวรกฤต โอฬารธนพร

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเรียนการสอนทางด้านคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายธนวรกฤต โอฬารธนพร