อาจารย์เปรมนภา สีโสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
natural product, delivery system, cosmetic science

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์เปรมนภา สีโสภา