นางสาววันทนา สุวรรณอัตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คณิตศาสตร์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาววันทนา  สุวรรณอัตถ์