ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์ คชนิล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การออกแบบโครงสร้างทางด้านวิศวกรรมโยธา,การออกแบบโครงสร้างต้านทานแรงแผ่นดินไหว,การทดสอบวัสดุทางด้านวิศวกรรมโยธา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์  คชนิล