นางสาวรจนกร แบ่งทิศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านการสื่อสารศึกษา

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวรจนกร แบ่งทิศ