รองศาสตราจารย์สุภาวิณี สัตยาภรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Semigroup,Area based,Social research

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์สุภาวิณี  สัตยาภรณ์