ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ เกิดโต

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะครุศาสตร์
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
คอมพิวเตอร์,เทคโนโลยี,สมองกล

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิติศักดิ์ เกิดโต