ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร สกุลพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บริหารธุรกิจ,การตลาดออนไลน์ ,คอมพิวเตอร์กราฟิก

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีไพร  สกุลพันธ์