ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานฉัตร อาการักษ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาบัญชี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
บัญชี

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานฉัตร อาการักษ์