อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สำนักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เทคโนโลยีสารสนเทศ(Information Technology)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์ภานุพันธ์ จิตคำ