อาจารย์สุวิมล เทียกทุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านประยุกต์ใช้วัสดุ ด้านกรรมวิธีการผลิตในอุตสาหกรรมเพื่อลดต้นทุน ด้านการลดของเสียในการผลิต

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์สุวิมล เทียกทุม