นางสาวปียารัตน์ ศรีศักดา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การเงินระหว่างประเทศ

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปียารัตน์ ศรีศักดา