นายสมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสมเกียรติ ชัยพรเจริญศรี