อ.อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา วิทยาการคอมพิวเตอร
ติดต่อ : 055-411096 ต่อ 1303

ความเชี่ยวชาญ
- Web Programming - Mobile Programming - Cloud Computing

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท วิระยะ เอ็นเนอร์ยี่คอร์ปอเรชั่น จำกัด

อ.อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล