ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
Plant Physiology

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิกาญจน์ จันทร์มาทอง