นางสาวปิญชาน์ ต่อกิตติกุล

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรมด้านออกแบบส่วนผสมวัสดุผนัง

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวปิญชาน์ ต่อกิตติกุล