ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลณัฐ ฉัตรตระกูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พืชสวน ส่งเสริมการเกษตร และเกษตรอินทรีย์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมลณัฐ ฉัตรตระกูล