นางสาวชิดชนก วงศ์เครือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะวิทยาการจัดการ
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เศรษฐศาสตร์มหภาค

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชิดชนก วงศ์เครือ