อาจารย์วนิษา ปันฟ้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
1. สมุนไพรไทย 2. การศึกษาฤทธิ์ต้านมะเร็งในหลอดทอลองและสัตว์ทดลอง 3. ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

อาจารย์วนิษา ปันฟ้า