นายสันติ วงศ์ใหญ่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
การควบคุมงานก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคารขนาดใหญ่

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นายสันติ  วงศ์ใหญ่