ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์​ วงษ์ประทีป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร​และเครื่องมือแปรรูป

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำทิพย์​  วงษ์ประทีป