นางสาวชนณภัส หัตถกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
ด้านสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ,ไก่ไข่,เป็ดเนื้อ)

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวชนณภัส หัตถกรรม