นางสาวเสาวภา ชูมณี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชา -
ติดต่อ :

ความเชี่ยวชาญ
เคมีวิเคราะห์

ประสบการณ์กับภาคอุตสาหกรรม

นางสาวเสาวภา ชูมณี